Prin folosirea site-ului de cursuri online gardenbiocursuri.ro, beneficiarul acceptă oferta de servicii de pe gardenbiocursuri.ro și Termenii și Condițiile serviciului, împreună cu Politica privind protectia datelor cu caracter personal și Politica de utilizare Cookie-uri.

I. PĂRŢILE ACORDULUI

1. PRESTATORUL, denumit gardenbiocursuri.ro reprezentat prin sc Ferma Gardenbio srl, Hideaga 13, Maramureș, J24/600/2017, CUI 37429118

şi

2. BENEFICIARUL, persoana fizică sau juridică care achiziţionează online cursul pus la dispoziţie de către PRESTATOR,

denumite în continuare în mod colectiv “Părțile” și în mod individual “Partea”

având în vedere că :

• PRESTATORUL pune la dispoziţia BENEFICIARULUI cursuri online de formare,
• BENEFICIARUL doreşte achiziţionarea cursului online

au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

II. OBIECTUL ACORDULUI

1. Obiectul acordului îl reprezintă vânzarea online de către PRESTATOR a cursurilor online din gardenbiocursuri.ro BENEFICIARULUI. În cazul achiziției de cursuri online ale PRESTATORULUI, comanda efectuată pe cale electronică de către BENEFICIAR pe gardenbiocursuri.ro aparținând acestuia, constituie CONTRACT. 

III. DURATA ACORDULUI

1. Prezentul acord intră în vigoare din momentul achiziţionării de către BENEFICIAR a cursului (cursurilor) pus(e) la dispoziţie de către PRESTATOR şi încetează la data comunicată în prealabil BENEFICIARULUI pe gardenbiocursuri.ro sau subpagini ale acestuia.

2. PRESTATORUL asigură mentenanța gardenbiocursuri.ro și accesul BENEFICIARULUI la cursurile l-a care s-a înscris minim 2 ani de la data înscrierii BENEFICIARULUI.

IV. PREŢUL ACORDULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

1. Prețurile cursurilor vor fi cele comunicate pe paginile de vânzare individuale pentru fiecare curs în parte.
2. Plata se va putea face online, prin virament bancar, în contul nr. 5995390 cu IBAN-ul RO54BTRLRONCRT0599539001 al Băncii Transilvania și se achită integral după plasarea comenzii.
3. După plasarea comenzii BENEFICIARUL primește pe email o notificare de confirmare, iar ulterior, după efectuarea plății în contul Ferma Gardenbio srl, se va emite o factură care va fi transmisă pe e-mail cumpărătorului.

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

V.1. PRESTATORUL se obligă:
1.1. Să pună la dispoziţia BENEFICIARULUI cursurile online ce conțin text, fotografii sau video, așa cum sunt ele prezentate pe paginile de vânzare ale cursurilor individuale;
1.2. Să ofere accesul BENEFICIARULUI pe platforma de cursuri gardenbiocursuri.ro

V.2. BENEFICIARUL se obligă :
2.1 Să achite prețul convenit pentru serviciile contractate, conform condițiilor prevăzute în prezentul acord;
2.2 Să nu pună la dispoziţia nici unui terţ cu titlu gratuit sau oneros, cursul pus la dispoziţia sa de către PRESTATOR, PRESTATORUL având exclusiv dreptul de a folosi cursul spre vânzare online;
2.3 Își dă expres acordul să fie contactat cu informații despre ofertele promoționale și produse auxiliare prin intermediul comunicărilor online. Cu toate acestea, veți avea opțiunea de a vă abona sau dezabona de la astfel de comunicări.

V.3. PRESTATORUL nu se obligă :
3.1 Să ofere consultanță individuală sau să răspundă la întrebări particulare ale BENEFICIARULUI legate de conținutul cursurilor. Deși ne-am dori să răspundem la întrebările cursanților, fizic nu am reuși, în condițiile în care avem înscriși câteva sute de cursanți și numărul lor continuă să crească, timpul nostru fiind dedicat dezvoltării acestei platforme de cursuri, precum și activităților de la fermă. Însă, ne străduim să ținem cont de feedback-ul și întrebările cursanților, pentru îmbunătățirea cursurilor.

VI. RĂSPUNDERE

1. Fiecare dintre părţi este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integrală şi la timp a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul acord;
2. Acceptarea Termenilor și Condițiilor din gardenbiocursuri.ro se confirmă prin bifarea check-box-ului corespunzător din gardenbiocursuri.ro sau prin efectuarea unei plăți online.

VII. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE

1. Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra textelor, fotografiilor și materialelor video din cursurile online ale PRESTATORULUI sunt proprietatea exclusivă a PRESTATORULUI şi sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale.

VIII. ÎNCETAREA

1. Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri:
1.1.prin ajungerea la termen;
1.2. prin acordul scris al ambelor părți;
1.3. prin rezilierea contractului.

2. În cazul neachitării, PRESTATORUL este absolvit de obligația acordării accesului la cursurile online din gardenbiocursuri.ro.

IX. POLITICA DE RETUR/ANULARE

1.În baza legislației UE, la achiziția unui produs sau serviciu online, aveți dreptul de a anula comanda în termen de 14 zile, indiferent de motiv și fără nicio justificare.

2. În cazul retragerii din program a BENEFICIARULUI, după cele 14 zile, acestuia nu i se restituie nici o sumă din prețul achitat.

X. FORŢA MAJORĂ

1. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 (cinci) zile de producerea evenimentului şi să ia toate masurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
3. Dacă în termen de 10 (zece) de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contact, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

XI. ALTE CLAUZE

1. BENEFICIARUL nu va fi îndreptățit să cesioneze şi/sau să transfere drepturile şi/sau obligaţiile rezultând sau derivând din curs către un terţ fără consimţământul scris şi prealabil al PRESTATORULUI.
2. Părţile înţeleg şi acceptă ca toate sumele primite din parteneriate, promovări şi/sau publicitate în legătură cu cursul ce face obiectul prezentelor termeni şi condiţii, revin exclusiv PRESTATORULUI.
3. În cazul neachitării în mod integral, exact şi la timp a serviciilor contractate, conform art. IV, PRESTATORUL este absolvit de obligația acordării accesului la cursurile online din gardenbiocursuri.ro.
4. Părţile înţeleg ca în cazul retragerii din cursurile online a BENEFICIARULUI, acestuia nu i se restituie nici o sumă din prețul achitat.

XII. LITIGII

1. În cazul litigiilor şi disputelor, referitoare la prezentul contract, se va încerca ca acestea să fie soluţionate pe cale amiabilă.

XIII. CLAUZE FINALE

1. Părţile declară că înțeleg deplin efectele clauzelor prezentelor termeni şi condiţii şi că aceste clauze reflectă voinţa comună şi neîngrădită a părţilor;
2. Orice comunicare dintre părţi referitoare la termeni şi condiţii poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare, potrivit dispozitiilor legale în vigoare;
3. Clauzele termenilor şi condiţiilor se completează cu dispozițiile legale în vigoare;
4. Termenii şi condiţiile se supun dispoziţiilor legii române.