Prin folosirea site-ului și a platformei on-line gardenbiocursuri.ro, beneficiarul acceptă oferta de servicii de pe www.gardenbiocursuri.ro și Termenii și Condițiile serviciului, împreună cu Politica privind protectia datelor cu caracter personal și Politica de utilizare Cookie-uri.

I. PĂRŢILE ACORDULUI

1. PRESTATORUL, denumit gardenbiocursuri.ro reprezentat prin sc Ferma Gardenbio srl, Hideaga 13, Maramureș, J24/600/2017, CUI 37429118

şi

2. BENEFICIARUL, persoana fizică sau juridică care achiziţionează online cursul pus la dispoziţie de către PRESTATOR,

denumite în continuare în mod colectiv “Părțile” și în mod individual “Partea”

având în vedere că :

• PRESTATORUL pune la dispoziţia BENEFICIARULUI cursuri on-line de formare,
• BENEFICIARUL doreşte achiziţionarea cursului

au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

II. OBIECTUL ACORDULUI

1. Obiectul acordului îl reprezintă vânzarea on-line de către PRESTATOR a cursurilor prezentate pe platforma on-line gardenbiocursuri.ro BENEFICIARULUI. În cazul achiziției de produse și/sau servicii on-line prin magazinul on-line al PRESTATORULUI, comanda efectuată pe cale electronică de către BENEFICIAR pe site-ul web aparținând acestuia, constituie CONTRACT. 

III. DURATA ACORDULUI

1. Prezentul acord intră în vigoare din momentul achiziţionării de către BENEFICIAR a cursului (cursurilor) pus(e) la dispoziţie de către PRESTATOR şi încetează la data comunicată în prealabil BENEFICIARULUI pe site-ul https://www.gardenbiocursuri.ro sau subpagini ale acestuia.

2. PRESTATORUL asigură mentenanța platformei de e-learning și accesul BENEFICIARULUI la cursurile l-a care s-a înscris minim 2 ani de la data înscrierii BENEFICIARULUI.

IV. PREŢUL ACORDULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

1. Prețurile cursurilor vor fi cele comunicate pe paginile de vânzare individuale pentru fiecare curs în parte.
2. Plata se va putea face online, cu cardul și se achită integral în momentul plasării comenzii.
3. În momentul plasării comenzii se va emite o factură care va fi transmisă pe e-mail cumpărătorului.

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

V.1. PRESTATORUL se obligă:
1.1. Să pună la dispoziţia BENEFICIARULUI cursurile on-line ce conțin text, fotografii sau video, așa cum sunt ele prezentate pe paginile de vânzare ale cursurilor individuale;
1.2. Să ofere accesul BENEFICIARULUI pe platforma de curs https://gardenbiocursuri.ro. 

V.2. BENEFICIARUL se obligă :
2.1 Să achite prețul convenit pentru serviciile contractate, conform condițiilor prevăzute în prezentul acord;
2.2 Să nu pună la dispoziţia nici unui terţ cu titlu gratuit sau oneros, cursul pus la dispoziţia sa de către PRESTATOR, PRESTATORUL având exclusiv dreptul de a folosi cursul spre vânzare on-line;
2.3 Își dă expres acordul să fie contactat cu informații despre cursurile promoționale și produse auxiliare prin intermediul comunicărilor on-line. Cu toate acestea, veți avea opțiunea de a vă abona sau dezabona de la astfel de comunicări.

VI. RĂSPUNDERE

1. Fiecare dintre părţi este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integrală şi la timp a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul acord;
2. Acceptarea Termenilor și Condițiilor site-ului se confirmă prin bifarea check-boxului corespunzător din site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online. Prin accesarea site-ului, crearea Contului și utilizarea site-ului acceptați în mod expres și neechivoc Termenii și Condițiile site-ului, în ultima lor versiune comunicată în cadrul site-ului;

3. Ulterior creării Contului, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor site-ului. Sunteți responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizați site-ul;

VII. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE

1. Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra textelor, fotografiilor și materialelor video din cursurile on-line ale PRESTATORULUI sunt proprietatea exclusivă a PRESTATORULUI şi sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale.

VIII. ÎNCETAREA

1. Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri:
1.1.prin ajungerea la termen;
1.2. prin acordul scris al ambelor părți;
1.3. prin rezilierea contractului.

2. În cazul neachitării, Prestatorul este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online.

IX. POLITICA DE RETUR/ANULARE

1.În baza legislației UE, la achiziția unui produs sau serviciuu on-line, aveți dreptul de a anula comanda în termen de 14 zile, indiferent de motiv și fără nicio justificare.

2. În cazul retragerii din program a BENEFICIARULUI, după cele 14 zile, acestuia nu i se restituie nici o sumă din prețul achitat.

X. FORŢA MAJORĂ

1. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 (cinci) zile de producerea evenimentului şi să ia toate masurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
3. Dacă în termen de 10 (zece) de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contact, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

XI. ALTE CLAUZE

1. BENEFICIARUL nu va fi îndreptățit să cesioneze şi/sau să transfere drepturile şi/sau obligaţiile rezultând sau derivând din curs către un terţ fără consimţământul scris şi prealabil al PRESTATORULUI.
2. Părţile înţeleg şi acceptă ca toate sumele primite din parteneriate, promovări şi/sau publicitate în legătură cu cursul ce face obiectul prezentelor termeni şi condiţii, revin exclusiv PRESTATORULUI.
3. În cazul neachitării în mod integral, exact şi la timp a serviciilor contractate, conform art. IV, PRESTATORUL este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire on-line.
4. Părţile înţeleg ca în cazul retragerii din cursurile on-line a BENEFICIARULUI, acestuia nu i se restituie nici o sumă din prețul achitat.

XII. LITIGII

1. Toate litigiile şi disputele referitoare la prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
2. În cazul în care părţile nu reuşesc pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv de către instanțele de judecată de la sediul Beneficiarului.

XIII. CLAUZE FINALE

1. Părţile declară că înteleg deplin efectele clauzelor prezentelor termeni şi condiţii şi că aceste clauze reflectă voinţa comună şi neîngrădită a părţilor.
2. Orice comunicare dintre părţi referitoare la termeni şi condiţii poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.
3. Modificarea termenilor şi condiţiilor poate fi făcută de către BENEFICIAR fără acordul scris al părţilor contractante.
4. Clauzele termenilor şi condiţiilor se completează cu dispozițiile legale în vigoare.
5. Termenii şi condiţii se supun dispoziţiilor legii române.